Bogføring på Sjælland

Hvorfor er bogføring nødvendigt?

Som virksomhedsejer bør du overveje, om det giver mening, at du tilbringer dine aftener og weekender med regnskabet. Eller om det ikke ville være mere betryggende at aflevere det til en professionel ekstern samarbejdspartner, der kender de ofte indviklede regler.

Det kan nemlig ikke betale sig at tage let på regnskaberne.

Din virksomheds bogføring danner grundlaget for opgørelsen af dens regnskabsmæssige resultat samt aktiver, forpligtelser og egenkapital.

Det er derfor vigtigt, at bogføringen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.

Bogføring på Sjælland efter dit behov

Hvilken form for bogføring, der er den rette for dig, afhænger af din virksomheds størrelse. Og hvor meget du selv ønsker at lave – Topp Bogføring klarer det hele.

Hvis du er en mindre virksomhed med få aktiviteter, og styr på tingene, så vil vi anbefale kvartalsvis bogføring. Med denne løsning skal du blot aflevere bilag og andet materiale kort efter kvartalet er sluttet.

Herefter laver vi bogføringen og sender dig en momsopgørelse.

Er du derimod en større virksomhed med mange aktiviteter og muligvis også ansatte. Så anbefaler vi en ugentlig eller månedlig bogføring. Fordelen ved dette er, at du hele tiden vil have friskt materiale til at vurdere likviditet.

Hos Topp Bogføring får du en fast kontaktperson, som vil være inde i dit regnskab og virksomhed.

Hvad koster bogføring på Sjælland?

Vores timepris er: kr. 395,- ekskl. moms
Kørsel faktureres efter statens takst: kr. 3,56 ekskl. moms pr. km.

Topp Bogføring tilbyder hjælp til bogføring på Sjælland, men også online for kunder over hele landet.

Få tilbud på bogføring
bogføring på sjælland

Få et godt samarbejde med din bogholder

Der er en del ting, som er en god ide at have styr på, hvis du ønsker et fornuftigt arbejdsgrundlag for din bogholder eller revisor.

Herunder er det blandt andet vigtigt at gøre korrekt brug af netbank, sørge for orden i bilagene og sikre kontinuerlig bogføring af bilag.

Det giver os nem adgang til opdaterede kontoudtog, som kan overføres direkte til vores regnskabssprogram.

Nogle foretrækker, at alle nye bilag bogføres med det samme. Mens andre udskyder bogføringen til sidste øjeblik. Men ingen af disse metoder er optimal for en mindre virksomhed.

Den mest effektive fremgangsmåde er imidlertid ofte den gyldne middelvej, hvor flere ensartede bilag samles og bogføres på en gang. Vær opmærksom på, at der er omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, bærbare computere m.v.

Orden i bogførte bilag

Sørg for at have et overskueligt system til arkivering af bogførte bilag og andre dokumenter, som skal arkiveres.

Det er vigtig, det er nemt at finde frem til bogførte bilag, så bogholderen kan få hurtig adgang til dem i forbindelse med intern kontrol eller rettelser.

Desuden skal eksterne personer kunne finde rundt i de arkiverede bilag, f.eks. en revisor eller en kontrollant fra SKAT.

Virksomhedens arkivmapper med bilag skal følge virksomhedens regnskabsår. Så bilag fra to regnskabsår bør ikke opbevares i den samme bilagsmappe. Det letter administrationen betydeligt, når regnskabet skal revideres.

Bemærk, at det skal være muligt at revidere en virksomheds regnskab, selvom virksomheden ikke er revisionspligtig.

SKAT kan forlange adgang til at kontrollere regnskabet, uanset om virksomheden er revisionspligtig eller ej.

Hvad skal du vide om bilagstyper?

Det er en god tommelfingerregel, at der bogføres, når der er samlet bilag til mellem en halv og en hel dags arbejde.

Men de forskellige typer bilag skal ikke behandles ens.

En kreditorfaktura er et bilag fra et køb på kredit. Dvs. et køb, hvor det ved bogføring af udgiften skal angives, at udgiften endnu ikke er betalt, men i stedet er gæld til en kreditor.

Et finansbilag er et bilag fra et køb, som er betalt kontant. Dvs. en udgift som er betalt på købstidspunktet enten med et af virksomhedens kreditkort eller ved en medarbejders private udlæg.

Virksomhedens dokumentation for salg kaldes i det følgende for en debitorfaktura.

En definition af en debitorfaktura er en regning til en kunde, der dokumenterer, at kunden på fakturadatoen har købt en vare/ydelser og skylder virksomheden et beløb herfor (kunde = debitor).

Et kontant indtægtsbilag optræder normalt kun i detailbutikker (fysisk butik eller webshop). Og det stammer fra butikkens kasseapparat/webshopsystem. Dvs. et kontant indtægtsbilag er en kasserapport for en dag eller lignende fra kasseapparatet eller alternativt et indtægtsbilag fra de enkelte salg.

Når der udstedes et kontant indtægtsbilag, har virksomheden fået betaling for den solgte ydelse/vare ved salget. Dvs. kunden skylder ikke penge for det, vedkommende har købt (bliver ikke debitor).

Vær opmærksom på, at der er omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, bærbare computere m.v.

Omvendt betalingspligt er en ordning, hvorefter det er køber og ikke sælger, der skal afregne momsen af et købet af en vare/ydelse.

Fakturaen udstedes uden moms, hvorefter køber selv beregner og afregner momsen.

bogføring på sjælland fra stenlille
topp bogføring tilbyder professionel bogføring på sjælland

Hvad skal du gøre inden udlevering af bilag?

Det giver rigtig god mening af skrive kommentarer på bilagene, før du afleverer dem til din bogholder til bogføring.

Det sparer tid, hvis alle i virksomheden husker at skrive en kommentar om, hvorledes et køb på et bilag er betalt, og evt. hvad udgiften vedrører, hvis det ikke fremgår tydeligt.

Dette gælder primært for finansbilag, da det normalt er bogholderen selv, som opretter udbetaling i forbindelse med en kreditor faktura.

I mindre virksomheder kan finansbilag være betalt på flere forskellige måder, f.eks. med et firmadankort (virksomhedens bankkonto). Her kunne den, der afleverer bilaget til bogføring eksempelvis skrive “bank” på bilaget.

Nogle virksomheder, ofte detailbutikker o.lign., kan have en beholdning af kontanter til betaling af varer eller tjenester.

Her kunne den, der afleverer bilaget til bogføring, f.eks. skrive “kasse” på bilaget.

Et udlæg eller finansbilag kan være betalt af ejeren eller en medarbejder med et privat udlæg.

Her kunne den, der afleverer bilaget til bogføring f.eks. skrive udlæg og navnet på den, der har lagt ud, f.eks. “udlæg Peter Jensen” på bilaget.

I nogle virksomheder anvendes der desuden MasterCard e.l. kreditkort til betaling af et køb på et finansbilag.

Her kunne den, der afleverer bilaget til bogføring, f.eks. skrive “MasterCard” eller bare “MC” på bilaget foruden det, købet vedrører.

SKAT har særlige krav

SKAT stiller særlige krav til kommentarer på bilag for mad og drikke i forbindelse med repræsentation af virksomheden.

SKAT kræver, at det af disse bilag skal fremgå, hvem der har deltaget i mødet, hvortil mad og drikke på bilaget er købt. Herudover kræver SKAT, at formålet med mødet fremgår.

Det er en god ide at indføre en fast procedure i virksomheden, så de, der er ansvarlige for mødet og har repræsentationsudgiften, selv sørger for at notere de kommentarer, som SKAT kræver.

Det kan f.eks. gøres bag på bilaget, og selvfølgelig inden det afleveres til bogføring.

Hvad er den gode bilagsrutine?

Aflevering af bilag til bogholderen bør altid foregå efter en fast procedure.

Det er vigtigt, at alle i virksomheden ved præcist, hvor og hvornår de skal aflevere deres bilag. Dette er for, at bogholderen ikke skal lede efter bilag flere forskellige steder, når der skal bogføres.

Du kan eksempelvis have en kasse stående, hvor alle kan aflevere de nødvendige bilag.

For at selve bogføringen kan gennemføres så nemt, korrekt og hurtigt som muligt, så bør bilagene sorteres, før de afleveres.

Sorter først bilagene efter måned og foretag derefter en finsorteringen. Aftal med bogholderen, hvordan det bedst sorteres, så du undgår, der skal bruges unødvendig tid efterfølgende.

Ved sortering af udgiftsbilag er det en god ide at sortere efter 3 forskellige karakteristika:

  • Type
  • Art
  • Betalingsmetode

Udgiftsbilag kan med fordel sorteres i 3 bunker efter type henholdsvis kreditorfaktura, debitorfaktura og finansbilag.

Når udgiftsbilagene sorteres efter type, er det en god ide igen at anbringe dem i forskellige bunker efter udgiftens art, dvs. bilag af samme type, som skal på samme udgiftskonto, anbringes i en bunke for sig.

Endelig kan det for finansbilagenes vedkommende være en god ide at skelne imellem betalingsformen.

De fleste mindre virksomheder har finansbilag, der kan være betalt på flere forskellige måder.

bogføring på sjælland og online over hele danmark
har du brug for bogføring?

Hvad skal du vide om finansbilag?

Ved bogføring af finansbilag og kontante indtægtsbilag, som er udbetalt/indbetalt på virksomhedens bankkonto, MasterCard-konto eller lignende, skal der træffes valg om at bogføre bilaget på datoen, der står på selve bilaget. Eller datoen, hvor transaktionen har fundet sted jf. et kontoudtog.

Hvis der er mange transaktioner på virksomhedens bankkonto, MasterCard-konto eller andet, så er det en god ide altid at bogføre finansbilag på den dato, hvor transaktionen har fundet sted på kontoen.

Det gør det nemmere at afstemme på et senere tidspunkt.

Afstemningen foregår nemmest ved at følge proceduren til datering af finansbilag og kontante indtægtsbilag.

Tag et bilag ad gangen og find transaktionsdatoen. Dvs. den dato, hvor beløbet er hævet/indsat på bankkonto, MasterCard-konto e.l.

Nederst på hvert bilag noteres datoen for transaktionen på kontoen.

På bilaget noteres ud over dato også, hvilken betalingskonto der er tale om, hvis det ikke allerede er gjort.

På kontoudtoget sættes flueben ud for den pågældende transaktion, så det fremgår at denne transaktion er fundet og vil blive bogført, når bilaget bogføres. Bilaget lægges herefter tilbage nederst i bunken det kom fra (bilagene er jo netop blevet sorteret).

Husk at gemme kontoudtog over bevægelserne på bankkontoen og en evt. MasterCard-konto o. lign., som er udskrevet og anvendt i ovenstående procedure, da de skal bruges til afstemning af de pågældende konti, når alle nye bilag er bogført.

Denne metode til datering af bilag bør kun anvendes ved datering af finansbilag og kontante indtægtsbilag, fordi de altid er betalt kontant, hvorfor dateringen kun ændres få hverdage fra datoen på bilaget, hvis den beskrevne procedure følges.

Vær opmærksom på

For en kreditor- eller debitorfaktura, hvor købet/salget sker på kredit, kan betalingen i princippet finde sted mange måneder efter fakturadatoen på bilaget.

Dvs. udgiften/indtægten risikerer at blive bogført i en forkert periode, så virksomhedens perioderegnskaber ikke giver et korrekt billede af virksomhedens præstation i perioden.

Endvidere gælder det, at i perioden mellem fakturadato og betalingsdato vil virksomheden have en gældsforpligtigelse over for kreditoren eller et tilgodehavende hos debitor.

Gældsforpligtigelser og tilgodehavender skal fremgå af virksomhedens regnskab.

Virksomheds netbank

Log på virksomhedens netbank og udskriv et opdateret kontoudtog fra virksomhedens bankkonto samt evt. MasterCard-konto m.fl.

Find alle netop sorterede finansbilag og kontante indtægtsbilag med undtagelse af finansbilag, som er betalt med private udlæg og indtægtsbilag, som er betalt med kontanter direkte til virksomhedens kasse/kasseapparat.

Dette da mellemregningskonti og kassekonto i virksomhedens regnskab ikke kan afstemmes på basis af et kontoudtog.

Disse skal blot dateres og bogføres på den dato, der står på selve bilaget.

Ved denne metode skal kontante indtægtsbilag, som er betalt med dankort, også dateres med udgangspunkt i et kontoudtog.

Dette da indbetalingen normalt først dukker op på virksomhedens bankkonto 1 – 2 hverdage efter den dato, som står på selve indtægtsbilaget fra kasseapparatet.

lad os klare din bogføring på sjælland
bogføringen er vigtig for din virksomhed, stor som lille

Hvorfor skrive tekster til posteringer?

Mange kunder spørger, hvorfor vi som bogholdere bruger tid på at skrive tekster til posteringer. For det er jo tallene, der er vigtige.

Det kan være fristende at skrive en meget kort tekst til en postering ved bogføreringen, så den enkelte postering går hurtigere.

Men vedkommende der skriver posteringsteksten bør altid overveje følgende:

  • Kan en anden bogholder overtage bogholderiet senere og gennemskue dine tidligere posteringer?
  • Vil en eventuel revisor kunne kontrollere regnskabet og umiddelbart gennemskue posteringerne?
  • Gode posteringstekster kan bidrage til at nedbringe revisorens regning for revision af virksomhedens regnskab

Har du brug for bogføring på Sjælland?

Topp Bogføring kan uden problemer overtage bogførigen for din virksomhed. Stor som lille. Kontakt os gerne allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din bogføring på Sjælland.

KONTAKT OS